Nákupný košík

Položiek: 0 v cene: 0 EUR
Prihlásiť / Registrácia
 
Domov > O nás > Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov


Dokument sa zaoberá ochranou osobných údajov, ktorá je obsiahnutá najmä v zákone o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v platnom znení, ich spracovaním a povinnosťami, ktoré má subjekt, ktorý tieto informácie spracováva. Ďalej je tu venovaná pozornosť niektorým právam, ktoré má subjekt údajov, a prípadom, ako sa môže subjekt údajov proti neoprávneným zaobchádzaním s jeho osobnými údajmi brániť. Rovnako je v texte stručne naznačená náplň práce Úradu pre ochranu osobných údajov.


Čo to sú osobné údaje

Za osobné údaje se považujú také údaje, ktoré sa vzťahujú k fyzickej osobe, na ktorých základe je konkrétna fyzická osoba určená alebo určená biť môže. Pritom platí, že taká osoba je určená či určiteľná, pokiaľ pomocou jedného či viac osobných údajov je možné určiť jej identitu. Môže ísť o jeden údaj, napr. fotografia, ale spravidla pôjde o ich súbor. Osobným údajom nemusí byť bez ďalšieho meno a priezvisko a to dokonca ani v spojení s adresou, pretože v tom istom mieste môže žiť aj viac osôb rovnakého mena a priezviska. Osobným údajom je vždy spojenie mena, priezviska a rodného čísla, pretože na ich základe je možné vždy fyzickú osobu identifikovať. Subjektom osobných údajov môže byť výlučne fyzická osoba, a to i cudzinec, subjektom údajov však zásadne nemôže byť právnická osoba.

späť na začiatok


Zákon o ochrane osobných údajov

Dňom 31. 7. 2002, respektíve 1. 5. 2005, nadobudol účinnosť zákon č.428/2002 Z. z. v platnom znení o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Účelom zákona je zaistiť ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, zásady spracúvania osobných údajov, bezpečnosť osobných údajov, ochranu práv dotknutých osôb, cezhraničný tok osobných údajov, registráciu a evidenciu informačných systémov, zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len "úrad").

Na aké údaje sa zákon vzťahuje

Zákon sa vztahuje na osobné údaje, ktoré spracovávajú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci a fyzické a právnické osoby. Zákon se vzťahuje na akékoľvek spracovanie osobných údajov, tzn. na spracovávanie údajov automatizovane či inými prostriedkami.

Na aké údaje sa zákon nevzťahuje

Zákon sa nevzťahuje na spracovávanie osobných údajov, ktoré vykonáva fyzická osoba výlučne pre osobnú potrebu a zákon se rovnako nevzťahuje na náhodné zhromažďovanie osobných údajov, pokiaľ niesu ďalej spracovávané, a na niektoré ďalšie výnimky.

späť na začiatok


Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktoré správca, tzn. subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov alebo spracovateľ, tj. subjekt, ktorý na základe zvláštneho zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje, systematicky vykonáva s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov se rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, predávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Základným pravidlom je, že správca vykonáva spracovanie a zodpovedá za ňho a môže spracovávať osobné údaje len so súhlasom subjektu údajov. Bez tohoto súhlasu ich môže spracovávať výhradne v konkrétne stanovených prípadoch (napr. štatistické a vedecké účely). Súhlas k spracovaniu musí dať subjekt údajov písomne. Zo súhlasu musí byť zrejmé, aké osobné údaje môžu byť spracované, musí z neho byť jasné, ktorému správcovi je dávaný súhlas k spracovaniu a vymedzený jeho konkrétny účel. Súhlas musí taktiež zahŕňať určenie obdobia, na ktoré je dávaný.

Ak vykonáva správca alebo spracovateľ spracovávania osobných údajov za účelom ponuky obchodu alebo služieb subjektu údajov, je možné pre tento účel použiť meno, priezvisko a adresu subjektu údajov, pokiaľ tieto údaje boli získané z verejného zoznamu alebo v súvislosti so svojou činnosťou ako správcu alebo spracovateľa. Správca alebo spracovateľ však nesmie uvedené údaje ďalej spracovávať, pokiaľ s tým subjekt údajov vyslovil nesúhlas. Toto ustanovenie má slúžiť všetkým tým, ktorí si vedú zoznam zákazníkov, ktorým chcú ďalej ponúkať tovar či služby. Avšak v záujme ochrany súkromia subjektu údajov platí, že pokiaľ by subjekt údajov vyslovil písomný nesúhlas, nemohly by byť takto ďalej údaje spracovávané.

Správca je povinný včas a riadne subjekt údajov informovať o tom, že o ňom zhromažďuje údaje, v akom rozsahu a pre aký účel, kto ich bude ďalej spracovávať a pre aký účel a komu môžu byť sprístupnené či komu sú údaje určené. Súčasťou tejto informácie musí byť tiež údaj o jeho sídle, prípadne o sídle spracovateľa.

späť na začiatok


Informačná povinnosť

Ten, kto mieni spracovávať osobné údaje, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne Úradu pre ochranu osobných údajov pred započatím spracovávania osobných údajov. Úrad je povinný do 30 dní od doručenia oznámenia Úradu oznamovateľovi oznámiť, že jeho oznámenie registruje, alebo vydať rozhodnutie o tom, že spracovávanie osobných údajov nepovolí. Pokiaľ Úrad oznámenie zaregistroval, môže dňom registrácie oznamovateľ zahájiť spracovávanie osobných údajov. Pokiaľ Úrad v 30 denní lehote oznamovateľovi neoznámi, že oznámenie zaregistroval, ani nevydá rozhodnutie, má sa za to, že oznámenie zaregistroval, a oznamovateľ teda môže zahájiť spracovávanie osobných údajov.

Oznámenie Úradu je treba vykonať aj pri zmene alebo ukončení spracovávania údajov. Úrad pre ochranu osobných údajov doporučuje, aby oznámenia boli vykonávané na formulároch vydaných Úradom pre ochranu osobných údajov. Tieto formuláre je možno vyzdvihnúť na daňových úradoch vo všetkých okresných mestách.

späť na začiatok


Ochrana práv subjektu údajov

Pokiaľ subjekt údajov zistí, že došlo k porušeniu povinností na ochranu jeho osobných údajov tretiou osobou, má právo obrátiť se na Úrad pre ochranu osobných údajov s žiadosťou o zaistenie opatrenia k náprave. Subjekt údajov může požadovat:

Uplatnením týchto práv pri Úrade pre ochranu osobných údajov však nie sú dotknuté práva subjektu údajov domáhať se svojich práv súdne podaním súdnej žaloby podľa ustanovení na ochranu osobnosti, obsiahnutých v občianskom zákonníku.

Pokiaľ osoba, ktorá vykonáva pre správcu či spracovateľa činnosť na základe zmluvy, poruší uložené povinnosti, má subjekt údajov právo požadovať:

späť na začiatok


Úrad pre ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) ako štátny orgán sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Svoje úlohy a povinností vykonáva nezávisle a v súlade so zákonom. Ide najmä o tieto úlohy:
 

späť na začiatok


Doporučenie

Úprava ochrany osobných údajov je obsiahnutá hlavne v zákoně č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Pred započatím spracovávania osobných údajov je nevyhnutné o tejto skutočnosti informovať Úrad pre ochranu osobných údajov.

V prípade spracovávania osobných údajov doporučujeme získať písomný súhlas od subjektu údajov, ktorého vzor je priložený.

späť na začiatok
Zákaznícky servis

Reklamačný postup
Kontaktujte nás
Nápoveda k nákupu

Často kladené otázky
Ako nakupovať
Dodávka tovaru
Mapa stránok
Môj účet

Prihlásiť sa / registrácia
Môj účet
O nás

Prevádzkovateľ
Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky

© Farbest s.r.o. Všetky práva vyhradené. Design unistore s.r.o.  Powered by Visual PHP